Λαπαροσκοπική αφαίρεση κυσταδενώματος

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεως 7 εκ στην Κλινική ΑΝΑΣΣΑ.